9.7.2 Защо трябва да имате иновационна политика и стратегия?

Основните цели на фирмената иновационна политика са свързани с постигане на развитие и конкурентно предимство на пазара чрез въвеждане на иновации:

  • обновяване и разширяване на гамата от продукти и услуги и свързаните с тях пазари;
  • въвеждане на нови методи в производството, снабдяването и дистрибуцията;
  • въвеждането на промени в организацията, управлението и условията на работа;
  • увеличаване на познанията и уменията на заетите.

Фирмената стратегия за управление на иновациите е един от инструментите за постигане целите на корпоративната стратегия. Иновационните стратегии се класифицират на основата на различни принципи: според времето на въвеждане на продукта на пазара, методите на реализация на иновациите, иновационната активност, възможностите на фирмите за реализиране на изследователска дейност.

Структурата на фирмената иновационна стратегия трябва да включва следните компоненти:

  • материално-технически – машини, съоръжения, експериментални лаборатории, конструкторски бюра, научна апаратура, експериментално производство и др.;
  • трудов – специално подготвен научно-изследователски персонал;
  • финансов - финансиране на научно-изследователската дейност;
  • информационен.