5.1.1 Mitä vertikaalisella integraatiolla tarkoitetaan?

Kun yritys soveltaa vertikaalista integraatiota, se on vastuussa kahdesta toiseensa liittyvästä arvoketjuprosessin tuotantovaiheesta. Tuotantoprosessilla eli arvoketjuprosessilla tarkoitetaan yhdelle tai useammalle raaka-aineelle tehtävää muutosten sarjaa, joiden seurauksena niistä muodostuu lopputuote. Toisinaan tähän tuotantoprosessiin kuuluu useampi kuin yksi ketju: jokin tuote voi olla kahden välituotteen lopputulos, jolloin kyseessä on rinnakkainen muutosprosessi.
Tämän perusteella vertikaalinen integraatio voidaan jakaa kolmeen luokkaan:
(a) taaksepäin suuntautuva integraatio eli integraatio ylävirtaan1;
(b) eteenpäin suuntautuva integraatio eli integraatio alavirtaan2;
(c) lateraalinen integraatio3.
 
Taaksepäin suuntautuvan integraation erottaminen lateraalisesta integraatiosta on toisinaan hankalaa4, ja tutkimukset keskittyvätkin usein vain taaksepäin ja eteenpäin suuntautuvaan integraation. Onkin syytä hyomauttaa, että lateraalista integraatiota pidetään usein taaksepäin suuntautuvana integraationa. Seuraavassa kaaviossa annetaan esimerkkejä arvoketjuprosessista. Siniset laatikot kuvaavat yrityksen toimintaa:


Kuva 1. Vertikaalisen integraation lajit

Taaksepäin suuntautuvassa integraatiossa yrityksen tuotanto keskittyy siis raaka-aineisiin, joita se on hankkinut toimittajiltaan, kun taas eteenpäin suuntautuvassa integraatiossa yritys tuottaa myös asiakkaiden ostamia lopputuotteita.

Analysoi oman yrityksesi toimintaa. Tunnistatko siinä vertikaalista integraatiota? Pohdi, mihin toimiin sinun olisi ryhdyttävä, jotta yrityksesi voisi toteuttaa taaksepäin suuntautuvaa integraatiota ja eteenpäin suuntautuvaa integraatiota.

1 MacMillan, Hambrick & Pennings, 1986, Uncertainty Reduction and the Threat of Supplier Retaliation: two views of he backward integration decision.
2 Pennings, Hambrick & MacMillan, 1984, Interorganizational Dependence and Forward Integration.
3 Rocha, 2002.Integração vertical e incerteza.
4 lbidem