SWOT-analyysi

Seuraava viisikohtainen lista voi toimia apunasi, kun sovellat SWOT-analyysiä yrityksesi toimintaan ja valitset parhaan toimintatavan saamiesi tulosten perusteella (Lombriser & Abplanap 2005). Alla olevassa taulukossa esitetään tiivistelmä siitä, kuinka strategioita voidaan ottaa käyttöön, samalla kun otetaan huomioon yhtiön vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät.

Kuva 8: SWOT-analyysi: Ten Have et al. (2003)

Swot-analyysin avainsäännöt

 1. Ratkaisevien menestystekijöiden tunnistaminen: Vahvuuksien ja heikkouksien analysoinnissa on erittäin hyödyllistä pystyä tunnistamaan ratkaisevat menestystekijät. Tämä on tärkeä tehtävä, mutta yleensä näitä tekijöitä ei tunneta, eikä niiden määrittäminen ole helppoa.
 2. Vahvuuksien ja heikkouksien määrittäminen:
  Vahvuuksia ja heikkouksia analysoitaessa määritetään yhtiön kilpailuasema suhteessa sen vahvimpaan kilpailijaan tai kilpailijoihin. Vertailtavia tekijöitä valittaessa tulisi ottaa huomioon vain sellaiset tekijät, jotka ovat todella vertailukelpoisia (onko tällaisia tietoja edes saatavilla?) Ota myös huomioon, että kaikki tunnistetut vahvuudet ja heikkoudet ovat suhteellisia. Tästä syystä niiden informaatioarvo voidaan muodostaa vain vertailuanalyysin avulla (ks. edellinen alaluku).
 3. Mahdollisuuksien ja riskien määrittäminen:
  Tässä osassa SWOT-analyysiä pyritään tunnistamaan uusista suuntauksista ja ympäristössä tapahtuvista muutoksista nousevia mahdollisuuksia ja uhkia. Sellaiset tekijät, joilla ei ole suoraa vaikutusta yhtiösi toimintaan, pidetään SWOT-analyysissä ulkoisina tekijöinä. Esimerkiksi vahvaa asiakasuskollisuutta voidaan pitää sisäisenä voimavarana, mutta se voi muuttua uhaksi, jos perinteiset asiakassuhteet muuttuvat vähemmän tärkeiksi.
 4. Kyselyn käsittely ja avainkysymyksiin vastaaminen:
  Tässä vaiheessa sinun tulisi vastata kysymyksiin, jotka koskevat omaa sektoriasi kaikkein lähimmin.
 5. Strategiaan liittyvien johtopäätösten tekeminen:
  Jos pystyt ennakoimaan nykyisiä ja tulevia muutoksia ja reagoimaan niihin, olet saavuttanut yhden SWOT-analyysin tärkeimmistä tavoitteista.

HARJOITUS: Pystytkö tunnistamaan oman alasi menestystekijät? Mitkä ovat oman yrityksesi vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät?