7.1. Какво представлява диверсификацията?

Диверсификацията представлява стратегия за развитие на фирмата, осъществявана чрез въвеждане на допълнителни дейности, различни от съществуващите продукти, услуги и пазари.

В условията на динамично развитие на пазара и съществуващата голяма конкуренция тя служи успешно и като инструмент за управление на риска, като избягва концентриране върху производството на един продукт, услуга и/или предлагането им само на един ограничен пазар. При умелото й прилагане диверсификацията спомага за запазване стабилността на фирмата дори в условията на криза, тъй като обикновено икономическият спад не настъпва едновременно във всички сектори и на всички пазари.

Диверсификацията на стопанската дейност осигурява на бизнеса конкурентни предимства като създава възможност за намаляване на стопанския риск. Ето защо тя е подходящ инструмент за развитие на бизнеса. За да се прилага успешно обаче са необходими задълбочени познания и сериозен предварителен анализ на средата и на самата фирма. И въпреки че понякога за малките фирми диверсификацията е трудно изпълнима стратегия за развитие, тя може да се окаже неизбежна, когато пазарите, на които те работят, се наситят.